วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมตรวจสอบกรณีร้องเรียนปัญหาสุนักขจรจัดในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ได้ประสานงานและร่วมแก้ปัญหาสุนัขดังกล่าวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยซึ่งผล ได้ดำเนินการจับสุนัขออกจากพื้นที่ ไปไว้ในส่วนพื้นที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยจัดเตรียมไว้ ผลเป็นที่น่าพอใจของผู้ที่ร้องเรียนเป็นอย่างยิ่ง