วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าติดตาม สอบถามปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ : ธ.ก.ส. โดยมีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน บ้านอุ่มยาง , วิสาหกิจชุมชนเวชศาตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตครู และวิสาหกิจชุมชนโคขุนสร้างชาติ