วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร​ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2​  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรข้าวอินทรีย์บ้านกุดซวย ม.10 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ สมาชิกจำนวน 10 ราย