วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมชี้แจงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ จากการประชุม Web conference เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯและ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรของกรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม กับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น