วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น