วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
จัดรายการวิทยุ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร"
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ระบบ FM 103.25 MHz - AM 1422 KHz ได้แจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้าน
ปศุสัตว์ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จากอุทกภัย
2. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อรองรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย
3. กล่าวถึงเรื่องสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ การป้องกันโรค การรณรงค์ฉีดวัคซินฯ และขอความร่วมมือแจ้ง สัตว์ป่วย/ตาย ผิดปกติให้ ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ทราบ เพื่อเข้าควบคุมการแพร่ระบาด ดังนี้
3.1 โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia)
3.2 โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
3.3 โรคไข้หวัดนก (AI Avian Influenza เอเวียน อินฟูลซ่า)
3.4 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever (ASF) )
3.5 โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse sickness (AHS)
3.6 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) พร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค