วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของ นายกรณรินทร์ สิงหกิจ ผู้ประกอบการที่ยื่นความประสงค์ก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์ พื้นที่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุม ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ท่านธนูสินธ์ ไชยสิริ ให้เกียรติ เป็นประธานในการประชุม และมีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนงานประกอบกิจการสัตว์โดยดำเนินการการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตามแผนที่เสนอฯได้