วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา และประธานแปลงใหญ่แพะ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  
          ในส่วนของกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ                          นายสมพล ไวปัญญา รก.ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวชิระ เสือบัว รก.ปศุสัตว์เขต 3 นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี และนายพงศ์สรณ์ ขวัญกลาง ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมให้การต้อนรับ
           จากนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท
ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์แพะ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กก. อาหารผสมครบส่วน (TMR) จำนวน 2,000 กก. เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย
อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลตาดใหญ่ เทศบาลตำบลห้วย และผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ้านตาดน้อย หมู่ 10 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีการประชาคมหมู่บ้านและวางแผนควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์และแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ส่งมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อนจำนวน 300 ฟ่อน ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นาวาอากาศเอกวิราช ถิรบุตร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำการรับมอบเพื่อเป็นเสบียงสัตว์สำรองกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซ้ำซาก เป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ได้ให้แนวทางการช่วยเหลือ และการอพสัตว์ไปในที่ที่ปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม เพื่อลดการสูญเสีย และบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ให้กับสัตว์ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ และจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ออกตรวจประเมิน ห้องเย็น พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การรักษาความสะอาด การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 28  กันยายน 2564  นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา และร่วมอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อความยั่งยืน” และมอบหมายให้ นางสาวรัตนาวดี สายโท นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากร เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโคเนื้อเพื่อการค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการจัดทำระบบการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” ณ ลานเอนกประสงค์บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมรับฟัง ร่วมอภิปราย จำนวนมาก และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง