วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวันอนุรักษ์ควายไทย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ณ โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ บ้านโคกชาด ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กระบือโคกชาด โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านสารเนื่องใน "วันอนุรักษ์ควายไทย" จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ซึ่งได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือไทย โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การให้ความรู้ และส่งเสริมการเลี้ยงกระบือไทย
2. การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องโรคระบาดสัตว์ ถ่ายพยาธิภายนอก ภายใน
3. กิจกรรมการเลี้ยงโต๊ะจีนกระบือ
4. กิจกรรมการตรวจการตั้งท้อง
5. การมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และยากำจัดแมลง
6. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ มาตรการการควบคุม ป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease ( LSD ))

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์  จุทาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นายทรงศักดิ์  วงศ์สุพรรณ  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่  ดำเนินการรณรงค์ “Big Cleaning day” พ่นยาฆ่าเชื้อและสารกำจัดแมลงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน  และโรคระบาดในโค-กระบือ ที่ตลาดนัดค้าสัตว์  ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอเสนางคนิคม พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ,โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคระบาดในโค-กระบือตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดนัดค้าสัตว์ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรวจสอบรอยโรคของสัตว์ ก่อนเข้าตลาดนัดค้าสัตว์ จัดให้มีระบบการทำลายเชื้อโรค ,การบันทึกข้อมูลผู้นำสัตว์มาค้าขายในตลาดก่อนเข้าตลาด ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดรวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลงเพื่อลดปริมาณแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรค  พร้อมทั้งงดการดำเนินการค้าขายสัตว์ในตลาดนัดค้าสัตว์ (ปิดตลาดฯ) เป็นระยะเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่10 พฤษภาคม- 9 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ออกประประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรการการควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease, LSD) ในพื้นที่บ้านโนนผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ชี้แจงว่าโรคสามารถติดได้ในโค -กระบือ นำโรคโดยแมลงดูดเลือด ยุง ริ้น เห็บ พบอาการตุ่มแข็ง มีสะเก็ด ต่อมน้ำเหลืองบวมโต อาจพบอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย ป้องกันได้โดยการกำจัดแมลงสัตว์พาหะ ฆ่าเชื้อโรค ลดการเคลื่อนย้ายสัตว์ กางมุ้ง การรักษาตามอาการ ทั้งนี้ได้สาธิต วิธีการใช้ และให้คำแนะนำ วิธีที่ถูกต้องสำหรับการใช้ยาฆ่าเชื้อ และยากำจัดแมลงที่เป็นสัตว์พาหะนำโรคหากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในทันที โดยมีตัวแทนเกษตรกร ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับฟัง เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนได้รับทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ออกตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, อำเภอปทุมราช ,อำเภอพนา ,อำเภอลืออำนาจ และ อำเภอเสนางคนิคม รวม ๙ แห่ง ทั้งนี้ผลการตรวจประเมินพบว่าผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของปศุสัตว์ OK ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงให้คงไว้ซึ่งการรับรองฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ออกประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease, LSD) ในพื้นที่บ้านโคกชาด ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญและเวลา 13.00 น. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease, LSD)ในพื้นที่บ้านโต่งโต้น ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า โรคมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน ลักษณะอาการที่พบคือ มีตุ่มเนื้อบนผิวหนัง สัตว์ซึม ไม่กินหญ้า ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โรคนี้มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ การป้องกันโรคทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นสำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ทำความสะอาดคอกไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันสัตว์พาหะโดยใช้มุังกางคอกเลี้ยงสัตว์ งดการเคลื่อนยายสัตว์เพื่อลดการแพร่กระจายโรค ทั้งนี้ ได้มอบเวชภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ และสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง แก่เกษตรกร และหากเกษตรกรพบโค กระบือป่วยและแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง