วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นาย นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม ร่วมมอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จำนวน 44 ราย, ต.นาแต้ และ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 88 ราย และ ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จำนวน 32 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 164 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีอาหารและอาชีพ ทั้งนี้ ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ 435 ตัว, เป็ดไข่ 85 ตัว, ไก่พื้นเมือง 240 ตัว, เป็ดเทศ 210 ตัว, อาหารไก่พื้นเมือง 220 ก.ก. และวัสดุการผลิตอาหารสัตว์ 7 ชุด

Read more ...

วันพุธ ที่  8 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 ณ สวนพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งคลินิกปศุสัตว์ได้ให้บริการ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์/โรคสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
Read more ...

วันอาทิตย์ที่ 5 และจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวิทยากร และร่วมอภิปราย ในการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ในการสัมมนาเรื่อง " แนวทางการรักษา และควบคุมโรค ลัมปีสกิน " ณ.ลานเอนกประสงค์บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมรับฟัง ร่วมอภิปราย จำนวนมาก และเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Read more ...

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ๑ แห่ง อำเภอหัวตะพาน ๑ แห่ง ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจประเมิน ผ่านตามเกณฑ์ และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๓ เพื่อรับรอง GAP ฟาร์มสุกร ต่อไป

Read more ...

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่สอบสวนฟาร์มไก่เนื้อ ขจรฟาร์ม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากพบสารตกค้าง AFlatoxin เกินมาตรฐานสหภาพยุโรปในการนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ดำเนินการ ๑.บันทึกแบบสอบสวนฟาร์มกรณีพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ๒.บันทึกถ้อยคำตามแบบ ปค.๑๔ และ ๓.ให้คำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดไซโล และรางอาหาร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มรับทราบและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

Read more ...